Legislativní změny od 1.1.2012

DPH - Tuzemský reverse charge na stavební a dokončovací práce

Od 1. 4. 2011 je zaveden režim přenesení daňové povinnosti (tzv. tuzemský reverse charge) na dodání zlata, dodání zboží v příloze č. 5 (šrot a odpad), obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů. Od 1. 1. 2012 se tento režim zavádí i na stavební a montážní práce (§ 92e), které jsou specifikovány v Klasifikaci produkce CZ-CPA 41-43. Tento režim se vztahuje pouze na případy, kdy jsou odběratel i dodavatel plátci DPH.
Dodavatel vystaví doklad bez DPH, uvede sazbu DPH a sestaví Výpis z evidence pro daňové účely. Částka se uvede v přiznání k DPH na ř. 25.
Odběratel dopočte DPH, které uvede v přiznání k DPH na řádku č. 43 nebo 44 (vstup) a současně na řádku č. 10 nebo 11 (výstup). Dále sestaví Výpis z evidence pro daňové účely.
Výpis z evidence k režimu přenesení daňové povinnosti se podává pouze elektronicky a v termínu shodném s termínem podání přiznání k DPH. Je to z toho důvodu, že částky uvedené v přiznání k DPH musí souhlasit na částky ve Výpisu z evidence pro daňové účely.
Režim přenesení daňové povinnosti se nedotýká případů, kdy plátce DPH vystavuje doklad neplátci DPH. Toto plnění musí být zdaněno příslušnou sazbou daně.
Výpis z evidence pro daňové účely

  • Pro stavební a montážní práce se zavádí nový kód předmětu plnění „4“. U tohoto nového kódu nebude na rozdíl od ostatních kódů vyplňován rozsah plnění.
  • Dochází ke změně u kódu předmětu plnění pro dodání zboží z přílohy č. 5 (šrot a odpad) – dříve konkrétní číselný kód harmonizovaného popisu a číselného označování zboží, nyní jednomístný kód – číslo „5“.

Více informací na stánkách:
http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/legislativa_metodika_14310.html
http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/legislativa_metodika_14436.html
http://epodpora.mfcr.cz/media/struktura_dphevd_112011.pdf

Řešení ve SlimOffice: Režim přenesení daňové povinnosti je obecně naprogramován. Nově bude vytvořena podmínka pro případy vykazování stavebních a montážních prací, kde se nebude (pro kód 5) napočítávat rozsah plnění (množství). Dále bude upraven soubor v XML (změna struktury). Uživatelé si sami změní v typech plnění DPH vyplněné kódy předmětu plnění pro případy dodání šrotu a odpadu z dosavadního označení na číslo „5“. Pro případy dodání stavebních a montážních prací si uživatelé sami zavedou nový typ plnění s kódem „4“. Termín programových úprav do 31. 1. 2012.

Zvýšení snížené sazby z 10% na 14%


Od 1. 1. 2012 se zvyšuje snížená sazba z 10% na 14%. Tato změna bude mít dopad do zálohových plateb a jejich vyúčtování. Bude-li záloha zaplacena do 31. 12. 2011, tak se zdaní sazbou 10% a případné vyúčtování této zálohy po 1. 1. 2012 bude také s 10%. Vyúčtování záloh, zaplacených po 1. 1. 2012 a případný doplatek bude podléhat 14% sazbě. V takovém dokladu tím pádem budou 2 sazby DPH (10% a 14%).
Pokud se výše uvedený případ bude po 1. 1. 2012 dotýkat režimu přenesení daňové povinnosti (např. stavební a dokončovací práce), tak zálohové platby po 1. 1. 2012 a doplatek musí být v případě dodání plátci DPH v režimu reverse charge.

Řešení ve SlimOffice: Nastavení v Daně – Katalogy – Sazby DPH. Nové sazby nastaví aktualizace programu vydaná ve 12/2011. Kódy plnění nebude potřeba upravovat, neboť se bude dle data plnění DPH dotahovat aktuálně platná sazba DPH. Uživatelé si v kódech plnění DPH upraví buď označení sazby v popisu, nebo jinak upraví či pořídí nové kódy.

MZDY

 

Daň z příjmů


Slevy na dani

  • Sleva na poplatníka – vrací se na úroveň roku 2010, na výši 24.840 Kč ročně (tj. již se neodvádí „povodňová stokoruna“), měsíčně tato částka činí 2.070 Kč.
  • Daňové zvýhodnění na dítě se zvýší o 1.800 Kč, tj. z 11.604 Kč na 13.404 Kč/rok (měsíčně 1.117 Kč). Maximální výše daňového bonusu se zvyšuje z 52.200 Kč na 60.300 Kč/rok (měsíčně z částky 4.350 Kč na 5.025 Kč).

Řešení ve SlimOffice: Nastavení v Mzdy – Ostatní – Parametry výpočtu. Nastaví nová aktualizace programu vydaná v 1/2012.

Sociální a zdravotní pojištění


Dohoda o provedení práce nad 10.000 Kč bude podléhat platbě sociálního a zdravotního pojištění.

Řešení ve SlimOffice: Budou rozšířeny parametry výpočtu o hranici pro DPP, nad jejíž hodnotu se bude platit SP a ZP a tento parametr bude napojen do výpočtu mzdy. Termín do 31. 1. 2012.

E-podání na OSSZ – k 31. 12. 2011 končí Portál veřejné správy (PVS) a nahrazuje se Veřejným rozhraním pro e-Podání (VREP). V praxi to znamená, že všichni, kdo dosud používali software Portlink, tak jej budou muset nahradit novým programem PARTNERLINK. Pro přesměrování této služby není potřeba provádět žádnou registraci či navštěvovat OSSZ. Stačí pouze nastavení nových adres v novém programu PARTNERLINK.

Více info na:
http://www.cssz.cz/cz/e-podani/zakladni-informace/
http://partnerlink.cz/

Řešení ve SlimOffice: Struktury XML souborů se nemění. Vše ostatní obstará nový programu PARTNERLINK.

ELDP – mezi vyloučené dny nově patří kalendářní dny neplaceného pracovního volna, poskytnutého zaměstnanci zaměstnavatelem v případě, kdy zaměstnanec nemá na pracovní volno nárok podle zvláštního právního předpisu.

Řešení ve SlimOffice: Pro ELDP od 1. 1. 2012 bude upraveno načítání vyloučených dob o neplacené volno. Termín do 31. 1. 2012.

Maximální vyměřovací základ (roční) pro placení pojistného se snižuje z částky 1.781.280 Kč na 1.206.576 Kč.
Rozhodný příjem pro účast zaměstnance na nemocenském pojištění (zaměstnání malého rozsahu) se zvyšuje z částky 2.000 Kč na 2.500 Kč.

Redukční hranice pro výpočty náhrady ztráty na výdělku se zvyšují.

   

2011

2012

1. hranice

90%

144,38 Kč

146,65 Kč

2. hranice

60%

216,48 Kč

219,98 Kč

3. hranice

30%

432,95 Kč

439,95 Kč


Řešení ve SlimOffice: Nastavení v Mzdy – Ostatní – Parametry výpočtu. Nastaví nová aktualizace programu vydaná v 1/2012.

Zákoník práce


Dohoda o provedení práce – zvyšuje se limit ze 150 hod./rok na 300 hod/rok.

Řešení ve SlimOffice: Nastavení v Mzdy – Ostatní – Parametry výpočtu. Nastaví nová aktualizace programu vydaná v 1/2012.

Od 1. 1. 2012 bude povinností zaměstnavatele vydat Potvrzení o zaměstnání (Zápočtový list) s tím, že dle v § 313 odst. 1) zákoníku práce se v něm nebude uvádět důvod skončení pracovněprávního vztahu pro porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahující se k zaměstnancem vykonávané práci zvláště hrubým způsobem. Toto se bude nově uvádět pouze v odděleném potvrzení, vydávaném na žádost zaměstnance pro účely podpory v nezaměstnanosti podle § 313 odst. 2).

Řešení ve SlimOffice: Bude upravena tisková sestava MzKz/005 Potvrzení o zaměstnání, kde bude věta odstraněna. V odděleném potvrzení, tedy v sestavě MzKz/009 Potvrzení o zaměstnání (podrobné) již tato věta existuje. Termín do 31. 1. 2012.


ÚČETNICTVÍ


Normalizované výkazy (pro podnikatele) – provedeny změny názvů položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty. Změněné výkazy je potřeba použít pro účetní závěrku roku 2011!

Řešení ve SlimOffice: Budou vytvořeny nové výkazy pro rok 2011, tzn. budou upraveny programové formuláře a tiskové sestavy (platné od roku 2011). Termín do 31. 1. 2012.

MAJETEK

V „účetnictví státu“, tj. např. v příspěvkových organizacích, bude zavedena nová kategorizace dlouhodobého majetku a zařazení do účetních odpisových skupin (vychází z Klasifikace produkce „CZ-CPA“ a Klasifikace stavebních děl „CZ-CC“). K 31. 12. 2011 je potřeba v účetních jednotkách provést změnu metody.

Řešení ve SlimOffice: Bude zaveden nový katalog Kategorizace majetku (pouze pro příspěvkové organizace). Na kartu majetku bude umístěna položka pro vyplnění. Zařazení pro účetní odpisování si uživatel provede sám vlastní definicí typu účetního odpisu. Termín do 31. 12. 2011.

Poznámka: Výše popsané legislativní změny jsou pouze ty, které se přímo dotýkají nutnosti úpravy či nastavení v programu SlimOffice. Veškeré další změny, které jsou od 1. 1. 2012 v platnosti, se již dotýkají metodiky zpracování a není pro ně nutná programová změna.

Zpracovala: Ing. Andrea Marešová
Dne 30. 11. 2011

Konec podpory SlimOffice pro SQL Server 2000 a 2005 k 1.6.2011

V dubnu 2011 dojde ke změně úrovně servisní podpory pro SQL Server 2005, respektive k ukončení podpory pro SQL Server 2000.
SQL Server 2005 přejde 12.4.2011 z režimu standardní podpory do režimu rozšířené podpory. V překladu to znamená, že nadále budou vydávány pouze opravné balíčky týkající se zabezpečení, jakékoliv jiné opravy budou dostupné pouze na základě Extended Support Hotfix smlouvy. SQL Server 2000 se již v režimu rozšířené podpory nachází a tento stav bude trvat do 9.4.2013, kdy bude rozšířená podpora ukončena a nebudou již vydávány ani bezpečnostní opravné balíčky. Stejně jako u jiných produktů, i v tomto případě doporučujeme zahrnout do vašich plánů upgrade na nejnovější verzi SQL 2008 R2.
zdroj:Microsoft|TechNet

Vzhedem k těmto skutečnostem nemůže společnost SLIM pro program SlimOffice podporovat MS SQL 2000 a 2005 jako úložiště dat.
Po 1.6.2011 bude možné používat aplikaci SlimOffice v prostředí MS SQL 2000, ale bez možnosti nárokovat legislativní úpravy, požadavky na úpravy aplikace a opravy případných chyb.
Od 1.6.2011 bude podporován provoz aplikace SlimOffice pouze v databázovém prostředí MS SQL 2008.

Pokud tyto SQL servery 2000 a 2005 stále používáte, doporučujeme Vám přechod na jednu z vyšších verzí - SQL Server 2008 nebo 2008 R2.
Pro konzultaci či případné nainstalování a přenesení dat SlimOffice je Vám k dispozici naše servisní a technické oddělení na tel. č. 386354969.