Novinky v programu SlimOffice 5.1 (build 12405 - 12509)

8.10.2020: Aktualizace SlimOffice 5.1 (12405-12509)

Účetnictví

 • SPC=Příspěvkové organizace: Tiskové sestavy - Příspěvkové organizace - Normalizované výkazy - doplněna sestava Výkaz peněžních příjmů a výdajů dle přílohy č. 1 vyhlášky 272/2017 Sb.. Vytvořen export do XML (vykaz.xml).

Prodej

 • Zálohové listy vydané - Prohlížení, opravy a tisk - doplnění sloupce Přijetí platby.
 • SPC=Přepravní společnosti: Doplňování údajů pro přepravní služby. Faktury vydané - Prohlížení opravy a tisk. V browseru doplněny nové ikony s funkcemi pro doplnění údajů pro přepravní společnosti PPL, Geis/DPD a Českou poštu. Pomocí ikony je možné doplnit údaje jak pro jeden doklad, tak i pro více (označených multiselectem). Je možné upravit stávající údaje, přidat nové nebo naopak vymazat či zrušit přepravu.
 • Pořízení nové FV s nastaveným parametrem klienta - Prodej - Automatické pořízení úhrady FV při způsobu úhrady platební kartou. Parametr je rozšířen o novou položku Řada pro bankovní výpisy (napojeno na katalog řad evidence úhrad). V případě pořízení FV se způsobem úhrady = platební kartou se automaticky vygeneruje úhrada s nastavenou řadou. Při zaúčtování úhrady se z tého vyplněné řady převezme účetní řada, příznak synchronizace a konto.
 • SPC=Přepravní společnosti: Implementace možnosti zaslat e-mailingem odkaz na balík přepravní služby. Parametry klienta - Geis, PPL a Česká pošta rozšířeny o novou položku - link na balík (řetězec #LINKZASILKA#). V tomto linku se řetězec #ZASILKA# nahradí číslem balíku v rámci e-mailingu. V e-mailingu je možné napsat v předmětu, těle zprávy i názvu souboru řetězce, které budou nahrazeny příslušným linkem z parametrů klienta (#LINKZASILKA#) a v tomto linku pak bude řetězec #ZASILKA# nahrazen číslem balíku. Při evidenci více balíků bude řetězec nahrazen prvním EANem. Použito jak v odeslání jednotlivých dokladů, tak i v hromadném e-mailingu.
 • SPC=Maloobchod: nový parametr klienta Prodej - Maloobchod - Při změně způsobu úhrady již nepřepočítávat doklad. Pokud bude aktivní parametr klienta Zaokrouhlovat pouze hotovostní úhrady, tak tento nový parametr způsobí, že v Maloobchodě ve formuláři tisku paragonu se nebude spouštět akce otevírání prodejky na pozadí, která znovu spustí cenotvorbu, pouze se změní způsob úhrady.
 • SPC=Maloobchod: upraven postup ukládání dokladu s vazbou na odesílání do EET v případech, kdy se v posledním kroku (na formuláři pro vrácení částky) změní způsob úhrady. Napojení na parametr klienta - Ostatní - EET: Neodesílat platby platební kartou do EET. Upozornění: V tomto systému je plně odpojen tisk po pořízení. Prodejka se v momentě uložení nově neodesílá na EET, ale dochází k jejímu odeslání až na tlačítko Tisk (v případě, že dochází k hotovostní úhradě).

Nákup

 • Zálohové listy došlé - Prohlížení, opravy a tisk - doplnění sloupce Přijetí platby.

Pokladna

 • Pokladní doklad - úprava dotahování položky z katalogu pracovníků na detailu pokladního dokladu. Nově po dotažení pracovníka se změní i položka Středisko v hlavičce pokladního dokladu, které se přebere z karty pracovníka. Funkčnost je upravena jak pro položku Pracovník, tak i pro položku Firma se zatrženou volbou Pracovník.

Sklady

 • Tiskové sestavy - Výpis pohybů zboží - rozšíření sestavy PohZbZkr003 Výpis pohybů zboží (zkrácený) - bez cen. V případě třídění a mezisumace za zboží, se v mezisumaci nově tiskne kód zboží, název zboží, EAN.
 • Ostatní Export/Import - Karty zboží: nová funkčnost pro výběr sloupců, pořadí sloupců, uložení a načtení vlastních výběrů sloupců, uživatelské pojmenování sloupce s využitím Excelu. Změna názvu sloupce s provádí dvojklikem na názvu a pomocí klávesy Enter se změněný název uloží. V exportu vytvořena zcela nová možnost pojmenování a uložení nastavení (Soukromé nastavení a Pouze pro současného klienta). V případě importu se objevuje nové dialogové okno pro výběr buď uloženého nastavení v CSV (což je defaultně a platí i pro ty, co uživatelské nastavení sloupců nebudou využívat) nebo je možnost vybrání uloženého filtru. Export a import katalogu zboží a služeb je napojen na XLSX soubory (Export do XLSX / Import z XLSX).

Objednávky

 • Objednávky - na nový parametr klienta: Kopírovat sklad z hlavičky do řádek se po vyplnění skladu v hlavičce automaticky přenese do řádků objednávky.
 • Pořízení nové objednávky - po dotažení firmy z katalogu firem se nově dotahuje také měna z položky Objednávat v měně.

Zakázky

 • SPC=EDI: Ostatní - Export do EDIFAKT - DESADV - rozšíření exportu EDI - DESADV o nové položky na nový parmetr Orion (Parametry klienta - EDI). Při aktivním parametru bude export EDI pro systém Orion rozdílný v tom, že nebudou existovat elementy buyer, delivery_place, supplier a jejich podelementy, ale místo toho budou elementy buyer_ean, delivery_place_ean a supplier_ean.
 • Zakázky - Prohlížení, opravy a tisk - doplněno třídění pro browser zakázek. Třídit dle: Termín, odběratel (termín splnění a kód odběratele).
 • SPC=Přepravní společnosti: Rozšíření plnění zakázky FV o přepravu ze zakázky. Dotahování údajů o přepravě funguje stejně jako v případech plnění zakázky SPV a následné vytvoření FV. Funkce je napojena na plnění 1 zakázky 1 fakturou vydanou.
 • Výroba a servis - Výrobní zakázky - napojení pořizování řádek výrobních zakázek na zadávání zboží pomocí EAN kódu. Přidáno nové editační políčko EAN, tlačítko pro vyvolání formuláře EAN, rozšířena tabulka výrobních zakázek řádek o sloupec EAN. Vytvořen formulář pro zadávání EAN pro výrobní zakázky - EAN, množství, náhled obrázku po načtení z karty zboží. Napojeno pořizování v cyklu přes formulář EAN.
 • Výroba a servis - změna systému překlopení výrobní zakázky do FV: středisko v hlavičce se nově přebírá ze zadavatele, pokud existuje jen jeden. Středisko v řádcích se přebírá z pracovníka v řádcích. Akce v hlavičce se přebírá z kódu výrobní zakázky, akce v řádcích se přebírá z řádku výrobní zakázky a pokud neexistuje, tak z hlavičky (což je kód výrobní zakázky).
 • SPC=Půjčovna: úprava zakázek - půjčovna. Do řad zakázek přidána zcela nová položka Druh zakázky - standardní, šablona, půjčovna, servis. Z detailu zakázky budou nově řady napojeny podle příznaku - v normální zakázce se nyní zobrazují pouze řady s druhem Standardní a Šablona, v půjčovně pak s příznakem Půjčovna a Servis. Zakázky s příznakem Servis se nově chovají tak, že se u nich nevyžaduje vyplnění položky Termín půjčení od a do (ani při pořizování řádek ani při různých kontrolách).

Mzdy

 • Tiskové sestavy - OSSZ - Přehled o výši pojistného - úprava v tiskových sestavách: MzOSSZ20001 - Přehled o výši pojistného - sestava která platila pro období od 1.6.2020 do 31.8.2020 (PVPOJ20) je nyní přesunuta pod označení MzOSSZ20002 - Přehled o výši pojistného do 31.8.2020. Původní sestava MzOSSZ20001, která platila do 31.5.2020 (PVPOJ16), platí znovu od 1.9.2020.
 • Úprava parametrů výpočtu pro Mzdy (Ostatní - Parametry výpočtu). Období od 1.4. do 30.6.2020 zkráceno do 31.5.2020. Zavedeno nové období od 1.6. do 30.6.2020, ve kterém došlo ke navýšení parametru Zaměstnávání více jak 50% zdravotně postižených osob z částky 7.903 Kč na částku 11.607 Kč. Stejný parametr je promítnutý také do období od 1.7.2020 do 31.12.2020.
 • Změna parametru klienta pro webovou službu VREP: změněno z https://vrep1.cssz.cz/VREP/ws/public.svc na https://epodani.cssz.cz/VREP/ws/public.svc (neboli zaměněno "vrep1" za "epodani").
 • Katalog zaměstnanců - do tiskové sestavy MzKz011 Mzdový list doplněn tisk položky Fond pracovní doby (včetně svátků) pro jednotlivé měsíce (hodiny a dny).
 • Katalog zaměstnanců - tisková sestava MzKz002 Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání) - do předfiltru doplněn výběr tisku přechodné adresy, zda do Oddílu 3 nebo do Oddílu 4.
 • Katalog zaměstnanců - tisková sestava MzKz003 Hromadné oznámení zaměstnavatele - úprava exportu pro VZP pro podání prostřednictvím VZP Point. Vytvořena pevná datová věta s názvem souboru IČO.00.

Katalogy a CRM

 • Katalog firem - na záložku Obchodní podmínky doplněna nová položka Objednávat v měně. Položka je zároveň doplněna i do funkce CRM - Export firem.
 • Firmy - Katalog firem, CRM - Katalog CRM - na nový parametr uživatele - Katalogy - Předfiltr pro katalog firem se nově před otevřením browseru zobrazuje předfiltr.
 • Firmy - Kontakty, Firmy - Katalog firem - Kontakty: nově je možné kontakty přidělovat do skupin kontaktů. Na detailu kontaktu doplněna záložka Skupiny.
 • CRM - Export/Import katalogu firem: nová funkčnost pro výběr sloupců, pořadí sloupců, uložení a načtení vlastních výběrů sloupců, uživatelské pojmenování sloupce s využitím Excelu. Změna názvu sloupce s provádí dvojklikem na názvu a pomocí klávesy Enter se změněný název uloží. V exportu vytvořena zcela nová možnost pojmenování a uložení nastavení (Soukromé nastavení a Pouze pro současného klienta). V případě importu se objevuje nové dialogové okno pro výběr buď uloženého nastavení v CSV (což je defaultně a platí i pro ty, co uživatelské nastavení sloupců nebudou využívat) nebo je možnost vybrání uloženého filtru. Export a import katalogu firem je napojen na XLSX soubory (Export do XLSX / Import z XLSX).

Parametry a servis

 • Parametry klienta - na záložce Všeobecné doplněno tlačítko pro doplnění údajů z ARESu. Tlačítko je aktivní v případě licence s multiverzí a funguje pro klienty mimo klientů HLAVNI a DEMO.
 • Doplněny nové parametry klienta - Ostatní - E-mailing - Faktury vydané a Zakázky - Implicitně aktivní volba EDI. V případě zaškrtnutí se v E-mailingu u FV a Zakázek defaultně zaškrtne příloha EDI.

Novinky v programu SlimOffice 5.1 (build 12402 - 12404)

7.7.2020: Aktualizace SlimOffice 5.1 (12404)

Mzdy

 • Tiskové sestavy - OSSZ - Přehled o výši pojistného - úprava v tiskové sestavě MzOSSZ/001 (platná od 1.7.2020) - v exportu do formátu XML a v napojení na kanál VREP provedena úprava v závislosti na vyčleněném e-Podání ČSSZ pro období červen - srpen 2020 a novém formátu datové věty PVPOJ20.

Novinky v programu SlimOffice 5.1 (build 12341 - 12401)

1.7.2020: Aktualizace SlimOffice 5.1 (12401)

Prodej

 • SPC=Přepravní společnosti: napojení na novou webovou službu PPL (nahrazuje původní systém, platný do 30.6.2020). Rozšířeny parametry klienta - Ostatní - PPL. Nová funkcionalita při vytváření EANu PPL se při ukládání dokladu nebo při zadání počtu balíků program spojí s webovou službou PPL a z ní se získává potřebný routovací kód. V případě, že se změní např. adresa na dokladu, routovací kód se nově získá. Je proto nutné existující připojení k internetu na počítači, který vytváří doklady pro PPL. Pokude se routovací kód nepovede získat, nepůjde vygenerovat EANy. Vytvořeny sestavy štítků pro více balíkové zásilky i pro jednobalíkové. Vytvořeny sestavy soupisek - všechny zásilky (CZ a SK) a nově pak zahraniční balíky.
 • SPC=Přepravní společnosti: rozšíření napojení na Českou poštu o službu S.
 • SPC=Přepravní společnosti: Browser dokladů - doplněn sloupec Přeprava - navázáno na novou položku v detailu dokladu, na záložce Dodací a platební podmínky.
 • SPC=Přepravní společnosti: nový systém zasílání soupisek přepravních služeb. Doklady rozšířeny o novou položku Odesláno-přeprava na záložce Přeprava. Po úspěšném odeslání soupisek - u České pošty (po vytvoření datové věty M), u Geis (po úspěšném odeslání na FTP) a PPL (po potvrzení webové služby, že daný balík byl přijat - u odmítnutých se příznak nastavovat nebude), tak po tomto úspěšném odeslání se příslušné doklady označí novým příznakem Odesláno. Zároveň do všech sestav soupisek doplněno zaškrtávadlo Zahrnout do soupisky pouze neodeslané doklady.
 • SPC=Přepravní společnosti: Úprava tisku štítků přepravních společností (PPL, Geis, Česká pošta): v případě, že chybí některý z důležitých údajů (Název firmy, Ulice, Město, PSČ), tak se zobrazí upozornění.
 • SPC=Přepravní společnosti: Implementace vyhledání dokladu podle EANu balíku přepravní služby u dokladů. Doplněna nová ikona (nebo klávesová zkratka F7), kde se nabídne položka pro načtení EANu balíku a pokud existuje EAN i doklad v browseru, tak kurzor skočí na příslušný doklad.
 • SPC=Přepravní společnosti: Vytvořen nový parametr klienta - Prodej - Výchozí přeprava pro doklady. Podle zvolené přepravy se tato implicitně nastavuje.
 • SPC=Přepravní společnosti: Implementace možnosti zaslat e-mailingem odkaz na balík přepravní služby: Vytvořeny nové parametry klienta Geis, PPL i České pošty rozšířeny - položka link na balík (v tomto linku se řetězec #ZASILKA# nahradí číslem balíku). E-mailing rozšířen o nová klíčová slova #ZASILKAGEIS#, #ZASILKAPPL#, #ZASILKACESKAPOSTA# (možno napsat v předmětu, těle zprávy i názvu souboru) - řetězec bude nahrazen příslušným číslem balíku přepravní služby. Při více balících bude nahrazen prvním EANem, což je vždy nosná zásilka. E-mailing dále rozšířen o klíčová slova #LINKZASILKAGEIS#, #LINKZASILKAPPL#, #LINKZASILKACESKAPOSTA# - možno opět napsat v předmětu, těle zprávy i názvu souboru. Řetězec bude nahrazen příslušným linkem z parametrů klienta a v tomto linku pak bude řetězec #ZASILKA# nahrazen číslem balíku přepravní služby; opět při více balících bude nahrazen prvním EANem. Použito jak v odeslání jednotlivých dokladů, tak i v hromadném e-mailingu.
 • Nová funkce pro pořizování faktur vydaných - automatické pořizování úhrady: Nový parametr klienta Prodej -> Automatické pořízení úhrady FV při způsobu úhrady platební kartou. V případě nastaveného parametru se do nové FV (která má zbývá zaplatit nenulovou hodnotu a způsob úhrady = platební kartou) automaticky doplní úhrada.
 • Detail dokladu (FV, Prod, ZLV, OP) - Dodací a platební podmínky - Zaokrouhlování DPH - ve výběru je nyní jediná hodnota Nezaokrouhlovat. Ostatní volby již nejsou aktivní.
 • Detail dokladu - rozšířena funkce „Přepočet hodnoty sazby DPH řádků dokladu“ o možnost záměny položky kód prodeje (na řádcích i v rozpisu). Umožněno použití samostatně i najednou (tedy kód prodeje i kód plnění zvlášť nebo najednou).
 • SPC=EDI: úprava exportu FV do EDI - položky EDI ID a odběrné místo (EAN z karty firmy příjemce).

Pokladna

 • Úprava EET pro pokladní doklady - vytvořen nový parametr klienta - Ostatní - EET - Pokladna-při úhradě dokladu odesílat údaje z původního placeného dokladu. V detailu pokladního dokladu, na záložku EET doplněna nová volba Odeslat údaje z původního placeného dokladu - tato volba se automaticky zaškrtne po dotažení dokladu prodeje do řádek pokladního dokladu (pokud bude nový parametr klienta zaškrtnut). V případě nastaveného příznaku Odeslat údaje z původního placeného dokladu v pokladním dokladu se hlídá, aby pokladní doklad obsahoval pouze jeden řádek. Na EET se provádí odeslání údajů (částky základů, DPH a dalších) ze souvisejícího dokladu prodeje a to poměrnou částí částky v pokladním dokladu ku částce dokladu (z důvodu částečné úhrady). Celková částka se pak přebírá z pokladního dokladu.

Sklady

 • SPC=Přepravní společnosti: Skladová příprava - do browseru doplněn sloupec Přeprava - navázáno na novou položku v detailu dokladu, na záložce Dodací a platební podmínky.
 • SPC=Přepravní společnosti: Skladová příprava - nová funkcionalita pro kontrolu balení na nové tlačítko a rychlou volbu Alt+E. Vyvolá se okno pro sejmutí EANu - číslo zakázky (nebo možné ruční zadání). Snímání EAN kódu je možné provádět v Prefixu a to v případě, že je browser seřazen dle sloupce číslo zakázky.

Objednávky

 • Nová tisková sestava Objednavka/101 - Objednávka s cenami německy.

Zakázky

 • SPC=Přepravní společnosti: Browser zakázek - doplněn sloupec Přeprava - navázáno na novou položku v detailu dokladu, na záložce Dodací a platební podmínky.
 • SPC=Přepravní společnosti: Úprava tisku štítků a soupisek pro PPL - napojení na nový systém dotahování telefonů z Účastníků v zakázce.
 • Detail zakázky - rozšířena funkce „Přepočet hodnoty sazby DPH řádků zakázky“ o možnost záměny položky kód prodeje. Umožněno použití samostatně i najednou (tedy kód prodeje i kód plnění zvlášť nebo najednou).
 • SPC=EDI: úprava exportu Zakázky do EDI - položky EDI ID a odběrné místo (EAN z karty firmy příjemce).

Mzdy

 • Tiskové sestavy - OSSZ - Přehled o výši pojistného - nová tisková sestava MzOSSZ/001, platná od 1.7.2020 pro období od 2020/06 (řešení snížení vyměřovacího základu zaměstnavatele v rámci programu MPSV ČR Antivirus C). Vytvořena nová datová věta PVPOJ20 pro export do XML a napojení na kanál VREP. V rámci programu Antivirus C je umožněno vybraným společnostem provést snížení vyměřovacího základu zaměstnavatele a to za období 2020/06, 2020/07 a 2020/08). To se provádí pouze ručním vyplněním před samotným tiskem sestavy. Současně je potřeba ručně provést snížení vygenerované platby sociálního pojištění ve Výpočty - Platby. Rovněž zaúčtování nižší částky odvodu je potřeba provést samostatným účetním dokladem přímo v oblasti Účetnictví. Přehled o výši pojistného se od 1.7.2020 podává striktně elektronicky!
 • SPC=VREP: E-neschopenka - Import dočasné pracovní neschopnosti - při importu se nyní provádí kontrola na aktuálně zvolené mzdové období a import proběhne pouze do tohoto období.
 • Zaměstnanci - Katalog zaměstnanců - Dávky NP - tisková sestava MzNemoc20001 - Příloha k žádosti o od 1.1.2020 - ošetřeny případné mezery v položce Číslo rozhodnutí při exportu do XML ve formátu NEMPRI20.
 • SPC=VREP: Zaměstnanci - Katalog zaměstnanců - tisková sestava MzKz/004 - ELDP. Napojení možnosti hromadného odeslání ELDP prostřednictvím kanálu VREP. Upraveno dialogové okno pro tisk a export. V jednom XML je povolen maximální počet záznamů 1500.
 • Výpočet mzdy - tisková sestava MzVm/002 - Výplatní lístek - před tiskem doplněna možnost tisku každého výplatního lístu na novou stránku.
 • Nový parametr klienta "Přehled o platbě pojistného pro ZP - počet zaměstnanců napočítávat podle kódu změny "P"". Na základě tohoto parametru se používá nový systém pro napočítávání počtu zaměstnanců v tiskových sestavách Přehled o platbě pojistného. Počet zaměstnanců se napočítává podle vyplněného kódu změny "P" na kartě zaměstnance. Pomocí této funkcionality je možné řešit mj. napočítávání zaměstnanců na DPP, kteří mají příjem do 10.000 Kč, neplatí zdravotní pojištění, ale jsou na ZP přihlášeni.
 • Katalogy - Platové složky - rozšíření detailu Platové složky pro druh = naturální a typ = základní položka: do položky Základ přidána nová volba Kč/den. Na volbu Kč/hod a Kč/den napojena položka Sazba. Vše napojeno na výpočet mezd.

Katalogy a CRM

 • CRM - Obecné informace - rozšíření o novou funkčnost pro použití hromadného e-mailingu. Vytvořen nový katalog typů obecných informaci (Katalogy - Typy - Typy obecných informací). Do browseru, filtru a předfiltru obecných informací doplněna položka Typ obecné informace. Detail obecné informace rozšířen o položku Skupina firem (možnost multiselectu z katalogu skupin firem). Katalog firem - E-mailing - rozšíření o nový typ Obecná informace, kde je defaultně nastaven e-mail firmy, na který je e-mailnig napojen. V případě, že je v obecné informaci vyplněna skupina/y firem, tak se provede odeslání na všechny e-maily z karet firem, patřících do přislušné skupiny.

Parametry a servis

 • Parametry - Nastavení uživatele - nově zadanému uživateli je nyní automaticky přidělován klient, který je nastaven jako aktuálně zvolený.
 • Parametry - Nastavení klienta - Prodej - Zaokrouhlování DPH - výběr omezen pouze na variatnu Nezaokrouhlovat. Ostatní volby již nejsou aktivní.

Novinky v programu SlimOffice 5.1 (build 12283 - 12340)

30.4.2020: Aktualizace SlimOffice 5.1 (12340)

Aktualizaci je nutné spustit před zpracováním mezd za období 2020/04 z důvodu změny parametrů pro výpočet srážek!

Prodej

 • SPC=Sety: Při pořizování dokladů se v případě použití setové karty zobrazí formulář, kde je možné pomocí checkboxu vybrat jedno konkrétní zboží z případné skupiny setů, která je u setu definována.
 • SPC=Přepravní služby: Geis. Implementace více balíků (obdobně jako pro PPL a Českou poštu). Vytvořen nový parametr klienta - Geis - Evidence více balíků u jedné FV. Z browseru dokladů je pak možné vyvolat možnost zadání počtu balíků. Z dokladu upraven tisk více štítků dle počtu balíků. Upraveny tiskové sestavy štítků Geis ve vazbu na novou dokumentaci. Upravena tisková sestava KnihaDokG001 - Soupiska Geis - nově se netisknou EAN u hromadných zásilek - tedy s více balíky, které dosud nemají vyplněný počet balíků (tedy nejsou dosud připravené k odeslání). Vytvořena nová sestava sestava KnihaDokGL002 - Kontrola potvrzení o převzetí zásilek k přepravě, která vypíše všechny zásilky, kde jsou zeleně podbarvené ty správné přidělené a červeně podbarvené ty dosud nepřidělené.
 • SPC=Přepravní služby: Česká pošta - tvorba a úprava tiskových sestav štítků na Zebra tiskárnu.
 • SPC=Přepravní služby: Filtr pro browser dokladů a filtr pro Tiskové sestavy - Kniha dokladů - doplněna nová položka Přeprava (neudáno/PPL/Geis/Česká pošta).
 • Nový parametr klienta - Prodej: Při vyúčtování zálohy použít kurz zálohy. Při zaúčtování dokladu v cizí měně, který obsahuje vyúčtování zálohového listu v cizí měně se částky u vyúčtování zálohy přepočítají kurzem ze zálohového listu.

Nákup

 • Nový parametr klienta - Nákup: Při vyúčtování zálohy použít kurz zálohy. Při zaúčtování dokladu v cizí měně, který obsahuje vyúčtování zálohového listu v cizí měně se částky u vyúčtování zálohy přepočítají kurzem ze zálohového listu.

Banka

 • Bankovní příkazy - vytvořen nový parametr klienta - Banka - Při tvorbě BP dotahovat z dokladu (prázdná volba/Předmět/Poznámka). Do detailu bankovního příkazu a do browseru doplněna nová položka Předmět/Poznámka. Při dotažení dokladu do BP se tato nová položka nastavuje dle parametru. Funkčnost napojená i na hromadnou funkci Hromadná příprava BP.

Sklady

 • SPC=Sety: Nová funkčnost pro evidenci setů (setových karet zboží), tj. možnost nadefinovat kombinace, kde je možné současně prodat jedno zboží společně s dalšími položkami, ale v různém provedení (např. barvě či velikosti apod.). Na setových kartách se nesledují pohyby a stavy, ty se sledují na kartách, ze kterých je set poskládán. Vytvořeny katalogy pro sety a skupiny setů včetně definice zboží ve skupině setu. Napojení do různých funkcí a procedur, např. oprava zisku a marže, korekce SC, záměny a sloučení kódu zboží, apod. Rozšířen filtr pro katalog zboží a služeb a Sortimentní skupiny - doplněn nový typ Set.
 • SPC=Přepravní služby: Geis - Skladová příprava výdeje - na záložku Dodací a platební podmínky doplněna nová položka Počet balíků. Tato položka je napojena na parametr kontroly po sejmutí EAN. Počet balíků se defaultně dotáhne podle počtu kartonů v kontrole skladové přípravy. Po vytvoření FV ze skladové přípravy se tento počet balíků dotáhne (skrytě) a použije se pro tisk počtu štítků.
 • SPC=Přepravní služby: PPL - do sestavy soupisky PPL a do tisku štítků PPL se dotahuje částka vždy v příslušné měně dokladu (dosud se dotahovala v měně domácí, tedy v Kč). Současně zprovozněna varianta pro způsoby úhrady = platební kartou. Doplněno pro řadu EAN, které byly dosud definované pro převodní příkaz.
 • SPC=Přepravní služby: Česká pošta - rozšíření o další funkce: automatické přidělení EAN České pošty pro funkce Doklad k přípravě a Plnění zakázky skladovou přípravou.
 • Katalog zboží a služeb - pořízení či editace karty zboží. Na nezaškrtnutý parametr Plátce DPH se neprovádí kontrola na vyplněné kódy plnění DPH. Kontroluje se pouze vyplnění kódu prodeje.

 Zakázky

 • SPC=Sety: Při pořizování zakázek se v případě použití setové karty zobrazí formulář, kde je možné pomocí checkboxu vybrat jedno konkrétní zboží z případné skupiny setů, která je u setu definována.
 • Výrobní zakázky - upravena funkce pro odvádění výroby (odvedení servisní zakázky). Jako datum odevzdání se do výrobní zakázky vloží aktuální datum.

Mzdy

 • Ostatní - Parametry výpočtu - vytvořeny nové parametry pro období od 1.4. do 30.6.2020 a od 1.7. do 31.12.2020 v důsledku aktualizace částek pro výpočet srážek. Pro období od 1.4. do 30.6.2020 se mění: Základní nezabavitelná částka na osobu povinného = 6.908 Kč, Základní částka na vyživovanou osobu = 1.727 Kč, Bez omezení srážet nad = 20.724 Kč. Pro období od 1.7. do 31.12.2020 jsou nastaveny tyto hodnoty: Základní nezabavitelná částka na osobu povinného = 7.771,50 Kč, Základní částka na vyživovanou osobu = 2.590,50 Kč, Bez omezení srážet nad = 20.724 Kč.
 • Parametry a servis - Parametry - Nastavení klienta - Mzdy - nový parametr Doplatek ZP do min. mzdy. V případě zaškrtnutého parametur se při pořízení nové karty zaměstnance tento parametr automaticky nastavuje.
 • Tiskové sestavy - Podklady pro oznámení o povinném podílu osob se zdravotním postižením - sestava rozpracována a upravena po jednotlivých délkách pracovních úvazků.
 • Ostatní - Podání ČSSZ - VREP - doplněna možnost třídění podle slouce Časová značka VREP.
 • Aktualizovány certifikáty ČSSZ pro podání VREP.

Obecné

 •  SPC=Ukládání souborů/dokladů - možnost uložení souboru nebo dokladu na FTP server nebo do složky. Vytvořeny nové parametry klienta pro FTP spojení (server, uživatel, heslo, port, pasivní režim, složka), dále pro složku na disku pro uložení souboru a seznam sestav, které budou moci být vybrány. Po vytištění přislušné sestavy se při uzavření náhledu sestavy spustí vygenerování PDF souboru a odeslání na FTP server či uložení do složky.