Novinky v programu SlimOffice 5.1 (build 12267 - 12282)

14.2.2020: Aktualizace SlimOffice 5.1 (12282)

Účetnictví

 • SPC=Příspěvkové organizace: Tiskové sestavy - CSÚIS pro příspěvkové organizace - úprava struktury v exportu Příloh do XML souboru (Garance Poskytnuté a Projekty Partnerství).

Prodej

 • Vyúčtování zálohového listu vydaného je nově možné provádět Prodejkou a Ostatní pohledávkou. 
 • Prodejky - tisková sestava Prod/001 - doplněna věta Registrace dodavatele.

Nákup

 • Vyúčtování zálohového listu došlého je nově možné provádět Ostatním závazkem.

Mzdy

 • SPC=VREP: Karta zaměstnance - Dávky NP - tisková sestava MzNemoc/20001 - Příloha k žádosti - úprava NEMPRI20 a odeslání prostřednictvím kanálu VREP (v důsledku aktualizace datové věty ze dne 6.2.2020 ze strany ČSSZ).
 • SPC=VREP: Zaměstnanci - Import dočasné pracovní neschopnosti nebo Karta zaměstnance - Dávky NP - Import dočasné pracovní neschopnosti - funkce upravena pro případy více druhů pracovních poměrů pro jedno rodné číslo.

 

Novinky v programu SlimOffice 5.1 (build 12234 - 12266)

29.1.2020: Aktualizace SlimOffice 5.1 (12266)

Mzdy

 • Zaměstnanci - Katalog zaměstnanců - doplněna sada nových tiskových sestav pro rok 2020: MzKz20/007-Potvrzení o zdanitelných příjmech, MzKz20/008-Potvzení o zdanitelných příjmech pro DPP a srážkovou daň, MzKz20/012 - Potvrzení o době trvání zaměstnání (pro OSSZ), MzKz20/013-Prohlášení k dani, MzKz20/014-Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění, MzKz20/017-Potvrzení o uplatňování slevy na děti, MzKz20/018 - Oznámení plátce daně, MzKz20/019-Hlášení plátce daně o dani z příjmů vybírané srážkou, MzKz20/020-Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění.
 • SPC=VREP: Zaměstnanci - Katalog zaměstnanců - napojení sestav MzKz/002-Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání) a MzKz/004-ELDP na podání přes kanál VREP.
 • Tiskové sestavy - OSSZ - Přehled o výši pojistného - nová tisková sestava MzOSSZ20/001-Přehled o výši pojistného.
 • Výpočty - Vyúčtování daně - Zaměstnanci - tabuka výpočtu a tisková sestava MzRVD19/001-Výpočet daně a daňového zvýhodnění.
 • Daňová podání - Vyúčtování daně - Vyúčtování srážkové daně - nové tiskové sestavy MzVSRD19/001-Vyúčtování srážkové daně, MZVSRD19/002-Příloha.
 • Daňová podání - Vyúčtování daně - Vyúčtování daně ze závislé činnosti - nové tiskové sestavy MzVD19/001-Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti, MZVD19/002-Příloha č.1, MZVD19/003-Příloha č.3, MZVD19/004-Příloha č.4.
 • SPC=VREP: Zaměstnanci - Import dočasné pracovní neschopnosti nebo Karta zaměstnance - Dávky NP - Import dočasné pracovní neschopnosti - ve funkci upraven datum do na aktuální datum do.
 • SPC=VREP: Ostatní - Podání ČSSZ VREP - doplnění podbarvení sloupce Stav: červená = chyba, zelená = uzavřeno, oranžová = podáno s doručenkou nebo zpracovává se, šedá = jiný stav, žlutá = zpracováno. Při otevírání browseru se spouští automatická funkce pro případy, kdy existují nevybraná nebo neuzavřená podání (pokus o uzavření s chybou), tak se zobrazí dotaz a po potvrzení se automaticky zpracuje s výslednou rekapitulací zpracování. Do detailu dále doplněn nový příznak Vyloučit ze zpracování - při zaškrtnutém příznaku se pak automatická funkce na tyto podání nespouští.
 • Ostatní - Parametry výpočtu - aktualizované hodnoty parametrů pro srážky pro období od 1.1.2020 do 31.12.2020.
 • SPC=Veřejné služby a správa: vytvořeny nové platové tabulky, platné od 1.1.2020.

Novinky v programu SlimOffice 5.1 (build 12158 - 12233)

2.1.2020: Aktualizace SlimOffice 5.1 (12233)

Zásadní změny a novinky v oblasti Mzdy

 • Napojení a nové funkce E-neschopenka, platné od 1.1.2020.
 • Napojení e-Podání pro ČSSZ na komunikační kanál VREP (SPC=VREP).
 • Zavedeny nové Parametry výpočtu pro Mzdy pro rok 2020.

Všechny změny a novinky:

Prodej

 • Úprava metodiky výpočtu celkových částek dokladu včetně DPH pro zadávání částek bez DPH (příznak na záložce Dodací a platební podmínky - Zadávat ceny bez DPH): nově se výpočet celkové částky včetně DPH provádí tak, že se provede součet částek bez DPH po jednotlivých sazbách a z tohoto součtu se vypočítá příslušnou sazbou částka DPH. Následně se provede součet částek DPH a základů DPH a vyjde celková částka včetně DPH.
 • Úprava funkce přepočtu řádek dokladu. Funkce je rozšířena o možnost změny kódu plnění DPH na řádcích dokladu např. z důvodu, kdy je potřeba změnit kód plnění DPH z tuzemsko na reverse charge. V novém dialogu doplněny 3 volby na možnost přepočtu řádků dokladů: ANO, NE a ANO se změnou kódu plnění DPH, který se změní dle zadaného kódu.
 • Rozšíření přepravní služby pro Českou poštu o kombinace typ podavatele C + datová věta M. Úprava tisku standardních štítků pro Českou poštu (CPOST/001 - Česká pošta arch, CPOSTB/001 - Česká pošta arch A4 více balíků). Telefon se nově načítá (obdobně jako u přepravy GEIS): související zakázka - účastník s telefonem, pokud neexistuje tak telefon příjemce/odběratele, pokud neexistuje tak mobil příjemce/odběratele. Úprava sestavy KnihaDokCP/001-Soupiska Česká pošta: telefon je nově napojený jako v ostatních sestavách České pošty (nejprve telefon z účastníka související zakázky, pak telefon z karty firmy, pak mobil z karty firmy) E-mail se dotahuje podobně: nejprve e-mail z účastníka související zakázky, pak až z karty firmy.
 • Úprava importu ISDOC (Ostatní - Import z ISDOC XML nebo Hromadný import z ISDOC XML). Sjednocena funkce importu firem podle IČ s importem EDI. Pokud není vyplněno IČ, dotáhne se firma podle parametru. V případě existence IČ se dotáhne kód firmy podle IČ. Pokud pro IČ kód firmy neexistuje, založí se nová firma s kódem nastaveným jako IČ. Zaveden nový parametr klienta ISDOC -> Přejmenovat po importu, který způsobí přejmenování XML nebo ISDOC souborů na příponu OK (platí pro jednotlivý i hromadný import). Zaveden nový parametr klienta ISDOC -> Cesta pro import. Pokud bude parametr nastaven, uplatní se tato cesta před naposledy použitou (uloženou v registrech).
 • Napojení přepravních služeb GEIS a Česká pošta na způsob úhrady Platební kartou (dosud fungovalo pouze pro způsob úhrady převodním příkazem a dobírkou).
 • Nový systém dotahování e-mailové adresy v dokladech. Nově bude tento postup: nejprve první záznam (e-mail) ze související zakázky z účastníka, poté ze záložky e-mailing na kartě firmy a poté až e-mail na první záložce karty firmy. Napojeno do e-mailingu včetně hromadného.
 • Tisková sestava FaktVy/010 Faktura vydaná - tabulka DPH v cizí i běžné měně - doplněn tisk zálohy v Kč, pokud je faktura v cizí měně.
 • Úprava pořizování FV, Prodejek z Půjčovny (vrácení nebo vystavení zálohy). V těchto případech nejdou editovat položky Vyskladněno, Vyskladnit a Nikdy nevyskladňovat a je zaškrtnuto Nikdy nevyskladňovat a odškrtnuto Vyskladněno, Vyskladnit.

Nákup

 • Tiskové sestavy - Obchodní sestavy - Závazky ke dni - nová sestava, kde je ve filtru možné zadat výběr FD, ZLD a OZ. Ostatní položky filtru jsou shodné s položkami pro Nezaplacené a přeplacené doklady. Sestava je optimalizovaná pro export do Excelu.
 • Úprava importu ISDOC (Ostatní - Import z ISDOC XML nebo Hromadný import z ISDOC XML). Sjednocena funkce importu firem podle IČ s importem EDI. Pokud není vyplněno IČ, dotáhne se firma podle parametru. V případě existence IČ se dotáhne kód firmy podle IČ. Pokud pro IČ kód firmy neexistuje, založí se nová firma s kódem nastaveným jako IČ. Zaveden nový parametr klienta ISDOC -> Přejmenovat po importu, který způsobí přejmenování XML nebo ISDOC souborů na příponu OK (platí pro jednotlivý i hromadný import). Zaveden nový parametr klienta ISDOC -> Cesta pro import. Pokud bude parametr nastaven, uplatní se tato cesta před naposledy použitou (uloženou v registrech).

Banka

 • Bankovní výpisy - Import BV z ABO - rozšířeno o možnost importu kurzu z kurzovního lístku u bankovních výpisů v cizí měně. Katalogy - Bankovní účty - doplněn nový parametr Importovat kurz z kurzovního lístku. V případě nastaveného parametru se po importu řádků bankovních výpisů spustí doplnění platných kurzů z kurzovního lístu pro danou měnu bankovního výpisu.

Sklady

 • Rozšíření importu a exportu karet zboží o prodejní ceny v cizích měnách: Ostatní - Import/Export - Karty zboží. Při exportu i importu je nově možné zaškrtnout Zahrnovat cizí měny. Při zaškrtnutí dojde k rozšíření počtu sloupců o speciální sloupce s prefixem PCEX_, za kterým následuje název sloupce pro prodejní ceny. Hodnoty jsou zde sloučeny do jedné buňky oddělené tildou. Při importu tento nový parametr zase provede import do tabulky prodejních cen pro každou importovanou kartu zboží.
 • Katalog zboží a služeb - záložka E-shop - nová záložka Související produkty. Funkčnost celé tabulky vychází z tabulky Kombinací s některými odlišnými sloupci a tříděním. Implementována možnost rozkopírování do variant jako u kombinací.
 • Skladová příprava - funkce Odeslání faktury/ZLV - tato funkce se využívá v případech, kdy je skladová příprava vytvořena jako plnění zakázky. Do funkce Odeslání faktury/ZLV byly doplněny údaje, týkající se přepravních společností (využití v e-shopech).

Objednávky

 • Úprava importu řádek objednávek z CSV souboru - nově předěláno tak, že pokud není v CSV souboru uvedena cena, tak se řádek neoznačí jako Editovaná cena a dotáhne se cena podle standardní cenotvorby pro objednávky.

 Zakázky

 • SPC=Půjčovna - nově doplněna kontrola na možnost půjčení již před samotným vložením karty zboží do řádku (při výběru karty, při změně množství). Funkce je doplněna i do formuláře variant. Formulář variant byl upraven tak, aby se otevírala pouze právě vybraná varianta s její kombinací, tedy půjčované zboží a půjčovné. Do půjčovného se automaticky doplňuje množství dle datumu půjčení od a do z hlavičky zakázky a podle druhu kombinace (nedefinováno, hodiny, dny). Do formuláře variant se převezme množství z řádku půjčovaného zboží. Po vložení karty půjčovaného zboží se automaticky generuje řádek půjčovného (zadáno pomocí kombinace) a u tohoto řádku se automaticky doplní množství dle datumu půjčení od a do z hlavičky zakázky a podle typu kombinace. Pro fungování celého systému je nutné kartu půjčovaného zboží označit jako Karta půjčovna. Půjčovné naopak tento příznak nesmí mít nastaven.
 • Úprava importu řádek zakázek z CSV souboru. Nově předěláno tak, že pokud není v CSV souboru uvedena cena, tak se řádek neoznačí jako Editovaná cena a dotáhne se cena podle standardní cenotvorby pro zakázky.
 • Nový systém dotahování e-mailové adresy v zakázkách. Nově bude tento postup: nejprve první záznam (e-mail) z účastníka, poté ze záložky e-mailing na kartě firmy a poté až e-mail na první záložce karty firmy. Napojeno do e-mailingu včetně hromadného.
 • Formulář zakázky - do hlavičky doplněna nová položka Variabilní symbol, který je automaticky generován na základě zadané řady a čísla zakázky. Variabilní symbol byl doplněn i do browseru zakázek. Současně byl vytvořen nový parametr klienta Zakázky - Při plnění zakázky přebírat variabilní symbol. Při plnění zakázky zakázkou, dokladem nebo při funkci Odeslání dokladu (FV, ZLV) se v případě nastaveného parametru a vyplněného variabilního symbolu v zakázce tento variabilní symbol převezme a nebude se přepisovat variabilním symbolem vygenerovaným v dokladu. Pokud bude parametr nastaven, ale variabilní symbol nebude na zakázce vyplněn, bude se chovat, jako kdyby parametr nastaven nebyl.

Mzdy

 • Ostatní - Parametry výpočtu - vytvořeny nové parametry pro období od 1.1.2020 do 31.12.2020.
 • Nová aplikace SlimVREP (SPC=VREP) - napojení na webovou službu ČSSZ pro různá e-Podání. Vytvořena nová tabulka pro evidenci jednotlivých e-Podání (informace o stavu vyřízení ze strany ČSSZ, chybová hlášení při komunikaci prostřednictvím VREP) Ostatní - Podání ČSSZ VREP. Z browseru možnost výběru podání přes ČSSZ VREP a uzavření transakce, z detailu pak náhled XML a error logu (vše na SPC=VREP, v menu Mzdy -> Ostatní -> Podání ČSSZ VREP). Přidání nových parametrů klienta a stanice pro podání na ČSSZ VREP. Parametry klienta: variabilní symbol (povinný, přidělený ČSSZ), E-mail (nepovinný), URL webové služby (předvyplněno), Podpisový certifikát (cesta nebo zadání sériového čísla certifikátu), Šifrovací certifikát (cesta nebo zadání sériového čísla), Šifrovací certifikát ČSSZ (cesta - předvyplněno, certifikát je součástí update). Parametry stanice: E-mail, Podpisový certifikát a Šifrovací certifikát. Pokud jsou nastavené parametry stanice, mají přednost před nastavenými parametry klienta.
 • E-neschopenka: implementace importu dočasné pracovní neschopnosti do Mezd. V menu Zaměstnanci -> Import dočasné pracovní neschopnosti - jedná se o hromadný import pro všechna rodná čísla v zadaném období. V kartě zaměstnance a výpočtech na záložce Dávky NP a v browseru zaměstnanců jde pouze o import za dané rodné číslo. Import vytvoří nebo aktualizuje záznamy v nemocnosti dle XML ČSSZ - toto XML se buď vybere na disku nebo se v případě používání kanálu VREP stáhne přes rozhraní ČSSZ VREP. Importují se pouze označené záznamy, které jsou nejprve načteny do gridu s údaji z XML (pro přehlednost, která data se importují).
 • Karta zaměstnance - Dávky NP - Pracovní neschopnost/nemocenská - detail rozšířen o novou položku Stav (Nezadáno/Vznik/Trvání/Ukončení). Rozšíření položky Druh o položky: pracovní úraz, úraz jiná osoba, alkohol.
 • Karta zaměstnance - Dávky NP - Nová tisková sestava MzNemoc/20001-Příloha k žádosti o od 1.1.2020. Upraven export do XML ve formátu NEMPRI20 včetně napojení na kanál VREP.
 • Nová tisková sestava MzNemoc/20002-Hlášení zaměstnavatele při ukončení pracovní neschopnosti. Vytvořen export do XML ve formátu HZUPN20 včetně napojení na kanál VREP.
 • Nová tisková sestava MzNemoc/20003-Žádost o změnu způsobu výplaty při dočasné pracovní neschopnosti. Vytvořen export do XML ve formátu ZZVDPN20 včetně napojení na kanál VREP.
 • Tiskové sestavy - OSSZ - Přehled o výši pojistného - nová tisková sestava MzOSSZ/19001 - Přehled o výši pojistného. Sestava je napojena na rozhraní ČSSZ VREP (SPC=VREP), tj. při zpracování sestavy je nově umožněno zaškrtnout příznak Podání přes ČSSZ VREP a tímto provést přímé podání tohoto přehledu přes rozhraní ČSSZ VREP.

Novinky v programu SlimOffice 5.1 (build 12127 - 12157)

18.9.2019: Aktualizace SlimOffice 5.1 (12157)

Aktualizace programu SlimOffice obsahuje především další legislativní změnu, platnou od 1.10.2019, týkající se Kontrolního hlášení a nového formátu XML. V aktualizaci je dále kompletně dořešena nová metodika výpočtu DPH u vystavených daňových dokladů metodou shora - tedy výpočet DPH z částek s DPH.

Všechny novinky a změny v aktualizaci:

Obecné

 • Kurzovní lístek - funkce Import kurzovního lístku z ČNB - upraveno na zabezpečené HTTPS připojení.

Prodej

 • Nová metodika výpočtu DPH při vystavování FV, ZLV, Prodejek, OZ se zadanými řádky, kdy je na záložce Dodací a platební podmínky nastaveno V řádcích zadávat ceny: s daní. Při tomto nastavení je DPH počítáno jako rozdíl mezi částkou včetně daně a částkou, která se vypočítá jako podíl částky včetně daně a koeficientu 1,21 (pro základní sazbu 21%), 1,15 (pro první sníženou sazbu 15%) a 1,10 (pro druhou sníženou sazbu 10%). V případě generování rozpisu DPH pro kombinace kód prodeje+kód plnění+středisko+akce dojde při ukládání dokladu k porovnání součtu částek základů z rozpisu na základ DPH v hlavičce dokladu. V případě nerovnosti dojde k případnému haléřovému dorovnání dle nového parametru klienta - Prodej: Při nerovnosti základu DPH = upravit částku základu (implicitně nastaveno)/vygenerovat zaokrouhlení.
 • Faktury vydané, Zálohové listy vydané, Prodejky, Ostatní pohledávky - Prohlížení, opravy a tisk - doplněna nová položka pro třídění: Datum DPH.

Nákup

 • Faktury došlé, Zálohové listy došlé, Ostatní závazky - Prohlížení, opravy a tisk - doplněna nová položka pro třídění: Datum DPH.

 Pokladna

 • Nový parametr klienta: Při dotažení úhrady dokladu dotahovat firmu do hlavičky, pokud již není vyplněna. Při pořizování pokladního dokladu na úhradu dokladu není potřeba ručně doplňovat firmu. Ta se pomocí tohoto parametru dotáhne z dokladu, který je placen.

Zakázky

 • Nová metodika výpočtu DPH při vystavování Zakázek, kdy je na záložce Dodací a platební podmínky nastaveno V řádcích zadávat ceny: s daní. Při tomto nastavení je DPH počítáno jako rozdíl mezi částkou včetně daně a částkou, která se vypočítá jako podíl částky včetně daně a koeficientu 1,21 (pro základní sazbu 21%), 1,15 (pro první sníženou sazbu 15%) a 1,10 (pro druhou sníženou sazbu 10%).

Daně

 • DPH - Kontrolní hlášení - nový formát XML souboru pro EPO podání, platný od 1.10.2019.