Novinky v programu SlimOffice 6.0 (build 13001 - 13050)

25.1.2022: Aktualizace SlimOffice 6.0 (13001 - 13050)

Upozornění: Aktualizaci SlimOffice 6.0 (13050) již není možné spustit na databázích SQL Serveru 2008 či 2008 R2. Tyto produkty jsou již zastaralé a ze strany společnosti Microsoft nepodporované. Může Vám hrozit nebezpečí útoků na zabezpečení nebo se může stát, že Vaše servery nebudou dodržovat všechny oborové předpisy, například nařízení GDPR. Pro instalaci aktuální verze SQL serveru kontaktujte obchodní oddělení společnosti SLIM, s.r.o. na adrese obchod@slim.cz.

Sklady

 • Tiskové sestavy - Statistika Intrastat - úprava vykazování podle nových pravidel, platných od 1.1.2022. Úprava formuláře filtru, export do datového formátu ASC a CSV souboru, úprava tiskových sestav INTRASTAT001 - Výkaz pro Intrastat - vývoz zboží, INTRASTAT/002 - Výkaz pro Intrastat - dovoz zboží, INTRASTAT/003 - Podklady pro Intrastat - vývoz zboží, INTRASTAT/004 - Podklady pro Intrastat - dovoz zboží. Aktualizován číselník Dodacích podmínek pro Intrastat (Katalogy - Dodací podmínky). Aktualizován číselník Transakcí pro Intrastat (Katalogy - Transakce).

Zakázky

 • Plnění zakázek podle termínu splnění - rozšíření funkčnosti na parametr klienta - Zakázky - Plnění zakázek dle termínu splnění. Ve zobrazení děleného browseru (hlavičky + řádky) doplněny v části řádků nové sloupce Stav B (budoucí dispozice), Stav D (dispozice). V případě, že je Stav B nebo Stav D v záporné hodnotě, pak se takový řádek barevně podbarví (světle modrou barvou). V řádcích dále doplněno tlačítko pro zobrazení karty zboží a změnu termínu splnění zakázky.

Daně

 • Silniční daň - Přiznání k silniční dani - nová tisková sestava DPHSilDan/002 - Přiznání k silniční dani vzor č. 18. Dále upraven export do EPO2 (XML) - vytvořena nová datová věta, platná pro daňová přiznání od 1.1.2021.

Mzdy

 • Zaměstnanci - Katalog zaměstnanců - doplněna sada nových tiskových sestav pro rok 2022: MzKz22007 Potvrzení o zdanitelných příjmech, MzKz22008 Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, MzKz22012 Potvrzení o době trvání zaměstnání (pro OSSZ), MzKz22013 Prohlášení k dani (včetně použití pro hromadný tisk), MzKz22014 Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění, MzKz22017 Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění, MzKz22018 Oznámení plátce daně, MzKz22019 Hlášení plátce daně o dani z příjmů vybírané srážkou, MzKz22020 Potvrzení o uplatňování slevy na děti k daňovému přiznání.
 • Zaměstnanci - Katalog zaměstnanců - Dávky NP - doplněny tiskové sestavy pro rok 2022: MzNemoc22001 Příloha k žádosti o dávku NP, MzNemoc22002 Hlášení zaměstnavatele při ukončení pracovní neschopnosti (včetně aktualizace datové věty XML), MzNemoc22003 Žádost o změnu způsobu výplaty při dočasné pracovní neschopnosti.
 • Tiskové sestavy - OSSZ - Přehled o výši pojistného - vytvořena tisková sestava pro rok 2022: MzOSSZ22001 - Přehled o výši pojistného, MzOSSZ22002 - Přehled o výši pojistného od 1.3.2021 (s karanténním příspěvkem).
 • Daňová podání - Vyúčtování daně - Vyúčtování srážkové daně - nové tiskové sestavy MZVSRD21001 Vyúčtování srážkové daně, MZVSRD21002 Příloha.
 • Daňová podání - Vyúčtování daně - Vyúčtování daně ze závislé činnosti - nové tiskové sestavy MZVD21001 Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti, MZVD21002 Příloha č. 1, MZVD21003 Příloha č. 3, MZVD21004 Příloha č. 4.
 • Výpočty - Vyúčtování daně - Zaměstnanci - vytvořen nový výpočtový formulář pro roční vyúčtování daně roku 2021 a nová sestava MzRVD21001 Výpočet daně a daňového zvýhodnění.
 • SPC=VREP: nová verze SlimVREP pro elektronickou komunikaci s OSSZ - obsahuje řešení různých technických problémů s certifikáty při podepisování a dešifrování dat.

Novinky v programu SlimOffice 6.0 (build 12776 - 13000)

22.12.2021: Aktualizace SlimOffice 6.0 (12776 - 13000)

Upozornění: Aktualizaci SlimOffice 6.0 (13000) již není možné spustit na databázích SQL Serveru 2008 či 2008 R2. Tyto produkty jsou již zastaralé a ze strany společnosti Microsoft nepodporované. Může Vám hrozit nebezpečí útoků na zabezpečení nebo se může stát, že Vaše servery nebudou dodržovat všechny oborové předpisy, například nařízení GDPR. Pro instalaci aktuální verze SQL serveru kontaktujte obchodní oddělení společnosti SLIM, s.r.o. na adrese obchod@slim.cz.

Hlavní novinky ve verzi SlimOffice 6.0

 • Export do Excelu - univerzální funkce exportu browseru do XLSX souboru. V jakémkoli otevřeném browseru je nově doplněna možnost provedení exportu všech nebo označených záznamů. Pro export doplněna nová ikona. Po jejím spuštění je možné vyexportované záznamy rovnou otevřít v Excelu (bez nutnosti předchozího ukládání) anebo záznamy nejprve uložit do souboru, který lze potvrzením dotazu otevřít.
 • Automatické dotahování údajů v katalogu firem z registru ARES a spolehlivosti plátce při pořizování dokladů v Nákupu. Vytvořen nový parametr uživatele - Nákup: "Při dotahování firmy z katalogu firem provést automatické spojení na registr ARES a současně i spolehlivost plátce". Při pořizování (příp. editaci) dokladů v Nákupu (FD, ZLD, OZ) s tímto nastaveným parametrem, se při dotažení firmy z katalogu firem provede automatické spojení na registr ARES a spolehlivost plátce. Funkce nejprve zaktualizuje údaj v katalogu firem, který se poté doplní do samotné faktury došlé. V případě kopie nebo editace dokladu, kde na dokladu již existuje vyplněný bankovní účet (dodavatele), tak se pak po aktualizaci údajů ze spolehlivosti plátce bankovní účet nemění. Funkce probíhá bez jakýchkoli hlášek a dotazů, tak aby pořizování faktur bylo plynulé.
 • Náhled na kartu zboží přímo z řádků pohybů zboží a skladové přípravy - v případě editace a náhledu pohybů zboží (za předpokladu nastaveného parametru uživatele - Sklady - Zobrazovat skladové ceny) se nově zobrazuje tlačítko pro náhled příslušné karty zboží s kódem zboží, který je zadaný v řádku pohybů zboží nebo skladové přípravy.
 • Úhrady dokladů - sloučena funkce párování a přenos do úhrad do jednoho kroku. Pro oblasti Banka (Bankovní výpisy), Nákup (Zápočty) a Pokladna vytvořen nový parametr uživatele "Sloučení funkcí párování a přenosu do úhrad do jednoho kroku". V případě nastaveného parametru se automaticky po provedeném napárování příslušné platby rovnou spustí i přenos do úhrad. Vše probíhá bez dotazů, hlášek a rekapitulací.
 • Zjednodušení vkládání dokladů se 3 sazbami DPH. V oblasti Nákup a Prodej je pro vložené doklady nově umožněno v případě snížené sazby DPH provést rozpis částek základů a DPH pro 10% a 15%. Novým tlačítkem u snížené sazby DPH se otevře editační formulář, kde se zadání provede. Současně je možné v parametrech klienta pro oblasti Nákup a Prodej provést nastavení kódů nákupu a prodeje pro DPH (např. Základní sazba 21% = #DPH2, Snížená sazba 15% = #DPH1, Snížená sazba 10% = #DPH3). Kód prodeje pro sníženou sazbu 10% (např. #DPH3) je nutné ručně pořídit v katalozích kódů nákupu a kódů prodeje. Po tomto nastavení se automaticky provede vygenerování záložky Rozpis DPH, kde dojde k rozpisu snížených sazeb podle nastavených kódů nákupu a prodeje.
 • Nová funkce automatického vyskladnění výdejkou a skladovou přípravou výdeje podle stavu na skladě. Existující parametr klienta Prodej - "Tvorba skladové přípravy k dokladům při vyskladnění" rozšířen o novou funkcionalitu. Nově je možné vybírat mezi volbami "celý doklad" nebo "chybějící množství". V případě nastavení volby "celý doklad" se program chová jako doposud (provede po uložení dokladu - faktury či prodejky vygenerování skladové přípravy výdeje na všechny řádky dokladu). V případě volby "chybějící množství" se vytvoří výdejka zboží na takové množství, které lze vyskladnit. Na množství, které vyskladnit nelze (protože by se např. stav skladu dostal do mínusu) se vytvoří skladová příprava výdeje. Stav skladu zboží tedy po takové operaci zůstává nulový, ale skladová dispozice se poté stane záporná. Uživatel je schopen operativněji řešit problémy s nesrovnalostmi ve skladu, zejména při prodeji posledních kusů. Nebo se funkce hodí v případech prodeje zboží, které uživatel nestihl systémově naskladnit, ale potřebuje je již prodávat.

Prodej

 • Browsery dokladů (FV, ZLV, Prodejky, OP) - doplněn nový sloupec Firma IČO (tj. IČO odběratele).
 • Formuláře Prodejek, ZLV a OP - záložka Dodací a platební podmínky - doplněny položky: Opravná položka a Nedobytná. Současně doplněno do filtrů pro browsery a pro tiskové sestavy Kniha dokladů.
 • Tiskové sestavy - Výpisy faktur / Výpisy ZLV / Výpisy OP - Nezaplacené a přeplacené faktury vydané/ZLV/OP - tiskové sestavy NezaplPrep/006 - Inventura pohledávek/závazků - dopisová: doplněn zpřesňující text do věty: Potvrzujeme Vaše pohledávky/závazky .... co do důvodu a výše.
 • Tiskové sestavy - Výpisy zálohových listů - Vyúčtování zálohových listů - provedeny drobné úpravy v tisku položek Vyúčtováno a Zbývá vyúčtovat, tak aby údaje souhlasily s browserem ZLV.
 • Tiskové sestavy - Výpisy faktur - Faktury vydané dle typu plnění DPH. Položka Typ plnění DPH ve filtru rozšířena na multiselect (možnost vybrat více typů plnění najednou). Vše upraveno i pro Prodejky, ZLV a OP. (Pozn.: uvedené sestavy je možné využít jako podklad pro zpracování přiznání v rámci režimu jednoho správního místa OSS).
 • Nová funkce pro přepočet rozpisu DPH u dokladů (FV, Prodejky, ZLV, OP). Na nový parametr uživatele - Parametry - Prodej - Povolit přepočet rozpisu DPH dokladů se v browseru zobrazí nová ikona Přepočítání rozpisu dokladů. Funkci je možné spustit na více označených dokladů, kdy se pak otevírá každý jednotlivý doklad a provádí se přegenerování rozpisu DPH (tzn. existující Rozpis DPH se odstraní a vygeneruje se zcela nový, tak jako při vytváření nového dokladu). Upozorňujeme, že funkci je třeba spouštět s rozmyslem a před spuštěním provést zálohu dat!
 • SPC=Přepravní společnosti - GLS: nová funkčnost tisku štítku. Vytvořen parametr klienta - Ostatní - GLS- Před tiskem štítku zobrazit dialogové okno. V takovém případě se vrácený PDF štítek nevytiskne hned na tiskárně, ale otevře se program asociovaný s PDF a v tomto programu je možné provést tisk a v dialogu tisku nastavit příslušné parametry tisku.
 • SPC=Přepravní společnosti - DPD: nová funkčnost tisku štítku. Vytvořen parametr klienta - Ostatní - DPD - Před tiskem štítku zobrazit dialogové okno. V takovém případě se vrácený PDF štítek nevytiskne hned na tiskárně, ale otevře se program asociovaný s PDF a v tomto programu je možné provést tisk a v dialogu tisku nastavit příslušné parametry tisku.
 • SPC=Přepravní společnosti - GLS - rozšíření možnosti tisku štítků na A4 s volbou pozice tisku. Do detailu dokladu (FV), na záložku Přeprava přidána nová grafická možnost volby pozice štítku na archu A4 (pozice zleva nahoře až zprava dole jsou číslovány 1, 2, 3, 4).
 • SPC=Maloobchod: V maloobchodním formuláři tlačítko Storno přejmenováno na Ukončit.
 • SPC=Maloobchod: rozšíření funkčnosti a úpravy ve vyhledávání zboží v maloobchodním formuláři. Doplněn nový sloupec Stav (stav skladu pro sklad, který se dotahuje do hlavičky Prodejky a který je dotažen z parametrů jako nabízený sklad). V browseru zboží umožněno pamatování šířek a pořadí sloupců (standard SlimOffice). Pořadí sloupců je defaultně nastaveno na: Název, Kód, EAN, PC1 a Stav. Vyhledávání funguje standardně podle prvního sloupce s tím, že je možné díky nastavení parametru klienta - Parametry - Prodej - V katalogu zboží hledat ve sloupcích Kód, Název a EAN. Tlačítko Zobrazit vše nyní zobrazuje všechny karty zboží, které má stav na příslušném skladě (ne úplně všechny, jako dosud).
 • SPC=Maloobchod: do parametrů uživatele - Parametry - Prodej přidán parametr Odběratel pro formulář Maloobchod. V případě jeho nastavení má přednost před obdobným parametrech klienta.
 • Ostatní - Import z ISDOC XML - rozšíření na Prodejky (DocumentType = 7). Současně zaveden nový parametr klienta - Ostatní - Import ISDOC XML - Řada importovaných prodejek.
 • SPC=EDI: Ostatní - Export do EDIFACT - INVOIC - rozšíření exportu o novou řádkovou položku net_price, která se vypočítá jako total_price / quantity. Současně doplněn element pro zakázky - řada/číslo první nalezené zakázky ze zakázek - plnění (seřazené podle řady a čísla zakázky).
 • SPC=EDI: Řešení napojení na webovou službu Alza.cz - export do EDI (INVOIC).

Nákup

 • Browsery dokladů (FD, ZLD, OZ) - doplněn nový sloupec Firma IČO (tj. IČO dodavatele).
 • Tiskové sestavy - Výpisy faktur / Výpisy ZLD / Výpisy OZ - Nezaplacené a přeplacené faktury vydané/ZLD/OZ - tiskové sestavy NezaplPrep/006 - Inventura pohledávek/závazků - dopisová: doplněn zpřesňující text do věty: Potvrzujeme Vaše pohledávky/závazky .... co do důvodu a výše.
 • Tiskové sestavy - Výpisy zálohových listů - Vyúčtování zálohových listů - provedeny drobné úpravy v tisku položek Vyúčtováno a Zbývá vyúčtovat, tak aby údaje souhlasily s browserem ZLD.
 • Tiskové sestavy - Výpisy faktur - Faktury došlé dle typu plnění DPH. Položka Typ plnění DPH ve filtru rozšířena na multiselect (možnost vybrat více typů plnění najednou). Vše upraveno i pro ZLD a OZ.
 • Nová funkce pro přepočet rozpisu DPH u dokladů (FD, ZLD, OZ). Na nový parametr uživatele - Parametry - Nákup - Povolit přepočet rozpisu DPH dokladů se v browseru zobrazí nová ikona Přepočítání rozpisu dokladů. Funkci je možné spustit na více označených dokladů, kdy se pak otevírá každý jednotlivý doklad a provádí se přegenerování rozpisu DPH (tzn. existující Rozpis DPH se odstraní a vygeneruje se zcela nový, tak jako při vytváření nového dokladu). Upozorňujeme, že funkci je třeba spouštět s rozmyslem a před spuštěním provést zálohu dat!

Banka

 • Katalogy - Bankovní účty - nový formát pro import BV z ABO: Camt 053.001.02 (*.xml). Jedná se o standardizovaný formát ČBA, který využívá např. Prima banka SK.
 • Bankovní výpisy - Zaúčtování - na nový parametr klienta - Banka - Při účtování u hromadných řádků přebírat text z rozpisu řádků. Při nastaveném parametru se nově do řádku účetního dokladu dotahuje popis z nové položky v rozpisu řádků.
 • Rozšíření exportu bankovních příkazů do ABO ve formátu KPC. Vytvořen nový parametr klienta - Parametry - Mzdy - Při tvorbě BP dotahovat jméno zaměstnance. V případě exportu BP na doplatky mezd se připojí jméno a příjmení zaměstnance ze související platby, připravené v tabulce plateb v oblasti Mzdy.

Sklady

 • Zboží - Katalog zboží a služeb - úprava chování při zadávání nového záznamu do katalogu zboží a služeb a kódu kategorií pro e-shop. Po nevyplnění nebo vyplnění duplicitního kódu se provádí kontrola na správnost vyplnění už při opuštění této položky, nikoli až po uložení nového záznamu.
 • Zboží - Katalog zboží a služeb - do browseru doplněny sloupce Kód poplatku a Přepočet cj (tedy údaje ze záložky Daně a poplatky při používání recyklačních příspěvků). Sloupce se zobrazují pouze v případě, kdy je v parametrech klienta - Sklady nastaven parametr Používat daně a poplatky na kartě zboží.
 • SPC=Eshop: Katalog zboží a služeb - Eshop - Základní nastavení - doplněn nový příznak Rozdílná cena variant. Doplnění rovněž do exportu a importu karet zboží.
 • Skladová příprava - Odeslání SPV do faktury vydané - poznámka z řádku skladové přípravy výdeje se nově přenáší do řádku FV, do položky Poznámka v záložce Ostatní.
 • Skladová příprava - rozšíření funkce pro změnu stavu na Provedeno také pro skladovou přípravu příjmu (dosud fungovalo pouze na skladovou přípravu výdeje). Změna stavu je možné poté, co se nastaví v Parametry a servis - Nastavení uživatele - Parametry - Sklady - Změnit stav ve skladové přípravě na Provedeno.
 • Tiskové sestavy - Výpisy pohybů zboží (zkrácený) - vytvořena nová tisková sestava PohZbZkr/004 Výpis PZ s rozdílným kurzem oproti FD. Sestava vypisuje příjemky zboží, které mají související fakturu došlou a rozdílný kurz.
 • Zboží - Individuální ceny - řešení možnosti nastavení individuální ceny pro konkrétní sklad. Detail individuální ceny rozšířen o položku Sklad (platí pro všechny typy zadání individuálního ceníku), upraven detail, browser, filtr. V souvislosti s tím upraveno dotahování individuálních cen v závislosti na vyplněném skladu napříč celým programem SlimOffice.

Objednávky

 • Objednávky - záložka Řádky - tlačítko pro funkci Import řádků z CSV souboru - rozšířeno o nový sloupec Termín dodání (termin_dodani ve formátu MM-DD-RRRR).
 • Objednávky - filtry pro browser Objednávek, tiskovou sestavu Kniha objednávek a pro export do CSV - doplněno zaškrtávátko Splněné (tj. pro vyjetí splněných či nesplněných objednávek).

Zakázky

 • Řešení vyloučení z nápočtu splnitelnosti zakázky. Vytvořen nový parametr klienta - Zakázky - Kód zatřídění pro vyloučení nápočtu splnitelnosti zakázky (možnost zadání více kódů zatřídění). V řádcích zakázky je sloupec Splnitelnost v %. Do tohoto vzorce se nezahrnují karty zboží (řádky zakázky), které mají vyplněné zatřídění, které je nastavené v parametrech.
 • Nová funkce Plnění zakázek dle termínu splnění. Po nastavení parametru klienta - Parametry - Zakázky - Plnění zakázek dle termínu splnění se zobrazí nová volba v menu Plnění zakázek.
 • Nová funkce pro licenci SlimOffice Profi: Hromadné plnění zakázky skladovou přípravou výdeje (Zakázky - Plnění zakázky). Po označení jedné či více zakázek se postupně provede vygenerování skladové přípravy výdeje (tzn. k jedné zakázce se vytvoří jedna skladová příprava výdeje).
 • Výrobní a servisní zakázky - Rozšíření funkce překlopení Servisní a výrobní zakázky do FV - po provedení překlopení výrobní zakázky do FV se tato FV otevře v režimu náhledu (aby ji bylo možné např. ihned odeslat e-mailingem).
 • Výrobní a servisní zakázky - zavedeny nové parametry klienta - Parametry - Zakázky a provedena drobná modifikace existujících parametrů. Nový parametr Nastavit datum zdanitelného plnění dle datumu odevzdání při překlopení do faktury - pokud budou mít všechny překlápěné výrobní zakázky stejný datum odevzdání, tak se tento přenese do DUZP faktury vydané. Další nový parametr Dotahovat do předmětu faktury popis z typu akce při překlopení do faktury - opět pokud bude stejný typ všech překlápěných výrobních zakázek, tak se popis z tohoto typu přenese do předmětu faktury vydané. Úprava stávajícího parametru Dotahovat datum odevzdání a datum ukončení při fakturaci - pokud bude datum odevzdání vyplněn, tak se po uložení faktury nebude přepisovat. Do datumu ukončení se bude nově ukládat datum vystavení faktury, do datumu odevzdání pak DUZP.

Majetek

 • Karta majetku - nově je možné provést technické zhodnocení na kartě majetku, která je již plně odepsána (tj. ZC = 0).
 • Karta majetku - rozšíření sestav Majetek001 - Karta majetku a Majetek002 - Karta majetku - plán i skutečnost. U dodavatele a výrobce přidáno zobrazování názvu a adresy. Údaje se dotahují podle existujícího kódu z katalogu firem.

Daně

 • DPH - Daňové přiznání - doplněny nové tiskové sestavy DPH_VZOR/022 a DPH_VZOR/023 - Přiznání k DPH, vzor č. 23, platný od 1.10.2021.
 • Silniční daň - Přiznání k silniční dani - nová tisková sestava DPHSilDan/002 - Přiznání k silniční dani vzor č. 17.

Mzdy

 • Ostatní - Parametry výpočtu - úprava období z důvodu opakovaného zavedení karanténního příspěvku. Období od 1.7.2021 zkráceno do 30.11.2021. Zavedeno nové období 1.12.2021 - 31.12.2021 (s karanténním příspěvkem). Současně zavedeny nové parametry pro období roku 2022. Období 1.1.2022 - 28.2.2022 (s karanténním příspěvkem) a období 1.3.2022 - 31.12.2022 bez karanténního příspěvku.
 • Zaměstnanci - Katalog zaměstnanců - rozšíření o možnost nepřepočítávat týdenní pracovní dobu a pracovní úvazek. Pod položky Pracovní úvazek a Týdenní pracovní doba doplněna volba Nepřepočítávat. V případě nastavení se nebudou vzájemně přepočítávat položky Pracovní úvazek a Týdenní pracovní doba.
 • Výpočty - Docházka - tisková sestava MzDochazka/001 - Docházka - doplnění součtů po jednotlivých druzích docházky ve dnech. 
 • Výpočet nároku na dovolenou - provedeny drobné úpravy pro případy, kdy má zaměstnanec různé délky pracovních úvazků v rámci jednoho kalendářního roku nebo různé délky výměrů dovolené v jednom kalendářním roce.
 • Nová funkce Propojení dávek NP s docházkou - vytvořen nový parametr klienta - Mzdy - Propojení dávek NP s docházkou. Při nastaveném parametru se po uložení docházky spustí funkce, která vytvoří zcela novou dávku NP podle zadaného typu docházky, za předpokladu, že taková dávka NP (ve stejném rozmezí datumů od-do) neexistuje. V případě, že taková dávka NP existuje, provede se pouze aktualizace údajů. NZV se vypočítá automaticky, případný karanténní příspěvek se pak eviduje již přímo ve vytvořené dávce NP.
 • Zaměstnanci - Katalog zaměstnanců - nová tisková sestava MzKz/013 - Potvrzení zaměstnavatele pro účely posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti (tiskopis Úřadu práce).
 • Statistika - Výkaz P1-04 - provedeny úpravy v souladu se změnami pro rok 2021 (doplněny nové řádky výkazu). Současně vytvořen export ve formátu XML (datová věta PAM pro sběr dat MŠMT).

Katalogy a CRM

 • Firmy - Katalog firem - úprava chování při zadávání nového záznamu do katalogu firem. Po nevyplnění nebo vyplnění duplicitního kódu se provádí kontrola na správnost vyplnění už při opuštění této položky, nikoli až po uložení nového záznamu.
 • CRM - Zařazení firem do cenové kategorie podle tržeb - před samotným spuštěním funkce doplněn potvrzovací dotaz.

Obecné

 • Nová funkcionalita ukládání příloh e-mailů do souboru (na rozdíl od ukládání do databáze, tak jak funguje nyní). Zaveden nový parametr klienta - Ostatní - Cesty - Složka pro přílohy e-mailů. Navíc přidány 2 pomocná tlačítka pro předvyplnění cesty. Pokud bude složka vyplněna, již se budou veškeré odeslané přílohy e-mailů ukládat do požadované složky. Název souborů bude ve tvaru ID_YYYYMMDDHHNNSSZZZ_P_NAZEV, kde ID je ID uloženého e-mailu, YYYYMMDDHHNNSSZZZ je časová značka (rok, měsíc, den, hodina, minuta, sekunda, milisekunda), P je pořadí přílohy v dávce, NAZEV je pak název souboru.

Parametry a servis

 • Parametry - Nastavení klienta - Parametry - Sklady - doplnění parametru Počet desetinných míst ceny za jednotku. V případě nastaveného parametru se počet desetinných míst přenáší do cen na kartách zboží při pořizování nových záznamů.
 • Parametry - Nastavení uživatele - Parametry - Nákup - rozšíření a nová funkčnost parametru Ihned vystavit bankovní příkaz. Parametr je rozšířen pro doklady ZLD a OZ a navíc je možné ovlivnit chování parametru (Ano/Ne/Dotaz).
 • Parametry - Nastavení uživatele - Parametry - Prodej - vytvořen nový parametr Ihned vystavit bankovní příkaz pro FV - dobropis s možností nastavení chování parametru (Ano/Ne/Dotaz).

Novinky v programu SlimOffice 5.1 (build 12733 - 12775)

31.5.2021: Aktualizace SlimOffice 5.1 (12733 - 12775)

Upozornění: Aktualizaci SlimOffice 5.1 (12775) již není možné spustit na databázích SQL Serveru 2008 či 2008 R2. Tyto produkty jsou již zastaralé a ze strany společnosti Microsoft nepodporované. Může Vám hrozit nebezpečí útoků na zabezpečení nebo se může stát, že Vaše servery nebudou dodržovat všechny oborové předpisy, například nařízení GDPR. Pro instalaci aktuální verze SQL serveru kontaktujte obchodní oddělení společnosti SLIM, s.r.o. na adrese obchod@slim.cz.

Účetnictví

 • Tiskové sestavy - Rozvaha - nová tisková sestava Rozv008 - Rozvaha v angličtině s názvy 3.
 • Tiskové sestavy - Výsledovka - nová tisková sestava Vysl025 - Výsledovka - anglicky názvy 3.

Prodej

 • Tiskové sestavy - Výpisy faktur - Výpis neplatičů - do filtru před sestavou doplněna nová volba pro třídění: počet dní po splatnosti.

Nákup

 • Tiskové sestavy - Výpisy faktur - Výpis věřitelů - do filtru před sestavou doplněna nová volba pro třídění: počet dní po splatnosti

Banka

 • Bankovní výpisy - Import BV z ABO: nově je umožněno vybrat více souborů pro hromadný import bankovních výpisů. V okně výběru souboru pro import je nově umožněno označit více souborů (pro jeden a stejný bankovní účet) a provést tak naimportování více bankovních výpisů do příslušné řady BV, která odpovídá zvolenému bankovnímu účtu. Pro označení (vybrání) více souborů se používá klávesa SHIFT (jako výběr bloku) nebo CTRL (jako jednotlivý výběr).

Zakázky

 • Výroba a servis - Výrobní a servisní zakázky - do filtru doplněna možnost filtrování podle obarvení (barvy druhu stavu) a podle nevyplněných datumů u položek: Datum zadání, Termín, Datum zahájení, Datum ukončení, Datum odevzdání

Majetek

 • Karta majetku - záložka Změny cen - Technické zhodnocení: doplněna nová položka Začátek odepisování s volbami Od měsíce technického zhodnocení / Od následujícího měsíce. Položka se defaultně nastavuje podle začátku účetního odepisování. Je možné nastavení ručně změnit. Ve výpočtech účetních a daňových odpisů je uvedené nastavení zohledněno.

Mzdy

 • Ostatní - Parametry výpočtu - úprava období z důvodu prodloužení platnosti karanténního příspěvku do 30.6.2021. Původní období 1.3.-30.4.2021 (s karanténním příspěvkem) prodlouženo do 30.6.2021. Období 1.5.-31.12.2021 (bez karanténního příspěvku) upraveno na 1.7.-31.12.2021.
 • Karta zaměstnance - Dávky NP: drobné úpravy ve výpočtu karanténního příspěvku ("Izolačka") v souvislosti s prodloužením platnosti do 30.6.2021.
 • Tiskové sestavy - OSSZ - Přehled o výši pojistného - tisková sestava MzOSSZ21/002 - Přehled o výši pojistného od 1.3.2021 - provedeny drobné úpravy v exportu do XML a odeslání přes VREP dle dokumentace ČSSZ k datové větě PVPOJ21 z 5.5.2021.

Novinky v programu SlimOffice 5.1 (build 12689 - 12732)

30.4.2021: Aktualizace SlimOffice 5.1 (12689 - 12732)

Upozornění: Aktualizaci SlimOffice 5.1 (12732) již není možné spustit na databázích SQL Serveru 2008 či 2008 R2. Tyto produkty jsou již zastaralé a ze strany společnosti Microsoft nepodporované. Může Vám hrozit nebezpečí útoků na zabezpečení nebo se může stát, že Vaše servery nebudou dodržovat všechny oborové předpisy, například nařízení GDPR. Pro instalaci aktuální verze SQL serveru kontaktujte obchodní oddělení společnosti SLIM, s.r.o. na adrese obchod@slim.cz.

Prodej

 • Tiskové sestavy - Obchodní sestavy - Prodej zboží - nová tisková sestava ProdZboRec001 - Recyklační příspěvky. Sestava vypíše recyklační příspěvky pro zboží z řádků dokladů v třídění dle kódu recyklačního příspěvku.
 • Doplnění nové funkce pro hromadné doplnění údajů pro Intrastat: Ostatní - Hromadné doplnění údajů pro Intrastat. Podle zadaného filtru se doplní údaje pro Intrastat do faktur vydaných. Doplní se údaje: Kraj, Transakce, Dodací podmínky, Druh dopravy, Zvláštní pohyb (prázdné položky znamenají výmaz údaje).
 • Formulář dokladu (FV, Prodejka, ZLV, OP) - pro Odběratele a Příjemce vytvořeno tlačítko pro možnost náhledu na Poznámku v kartě firmy.

Nákup

 • Formulář dokladu (FD, ZLD, OZ) - pro Dodavatele a Příjemce vytvořeno tlačítko pro možnost náhledu na Poznámku v kartě firmy.

Banka

 • Bankovní výpisy - řádek typ=Hromadný - Rozpis řádků - detail: doplněna položka Popis.

Sklady

 • Katalog zboží a služeb - Karta zboží - záložka Individuální ceny rozdělena na 2 podzáložky: Individální ceny, Ceník dodavatelů.
 • Pohyby zboží - do detailu příjemky a výdejky zboží doplněna záložka Přílohy a provedeno napojení na standardní funkce.
 • Skladová příprava - do detailu skladové přípravy příjmu a skladové přípravy výdeje doplněna záložka Přílohy a provedeno napojení na standardní funkce.
 • Tiskové sestavy - Výpis pohybů zboží (podrobný) - nová tisková sestava - PohZbRecyk/001 - Recyklační příspěvky. Sestava vypíše recyklační příspěvky pro zboží z řádků pohybů zboží v třídění dle kódu recyklačního příspěvku.

Zakázky

 • Výroba a servis - Výrobní a servisní zakázky - vytvořena nová funkčnost s napojením na skladovou přípravu.
  • Přidány nové parametry uživatele - Výroba a servis: Nabízený sklad a Řada skladové přípravy. Pokud se tyto parametry vyplní, tak při uložení nebo aktualizaci výrobní zakázky je na pozadí vytvářena skladová příprava.
  • Výrobní zakázka je rozšířena o nové sloupce pro řadu a číslo skladové přípravy související s výrobní zakázkou.
  • Skladová příprava je vytvořena se stavem Provedeno, aby nebylo možné skladovou přípravu editovat.
  • Skladová příprava se vytvoří v případě, že výrobní zakázka má alespoň jeden řádek se zbožím, kde se sledují stavy a pohyby. Je ošetřena i situace, kdy výrobní zakázka takový řádek měla a po editace už nemá, tudíž se skladová příprava odstraní.
  • Rozšířena funkce faktury vydané k výrobní zakázce - pokud existuje k výrobní zakázce skladová příprava a k faktuře se následně tvoří výdejka zboží, tak se tato výdejka propojí se skladovou přípravou a skladová příprava se označí příznakem Vyřízeno. Obdobně funguje i funkce Výdejka k výrobní zakázce - výdejka se propojí s přípravou a příprava se označí příznakem Vyřízeno.
  • Při smazání výrobní zakázky dojde též ke smazání skladové přípravy.
  • Vytvořen nový parametr uživatele Editace uzavřených výrobních zakázek (implicitně nezaškrtnuto). V případě, že parametr není nastaven, tak pak nejde editovat výrobní zakázka, která má vyplněný datum ukončení.
  • Vytvořeno napojení výdejky zboží, která se vytvoří spolu s fakturou při překlopení výrobní zakázky, tak se nově tato výdejka zapíše do výrobní zakázky a z té pak již nepůjde vytvořit výdejka.
  • Vytvořen nový parametr klienta - Výroba a servis - Dotahovat datum odevzdání a ukončení při překlopení do VZ. Při vytvoření výdejky zboží se její datum zapíše do příslušných datumů výrobní zakázky.
  • Naprogramováno propojení plnění zakázky výdejkou na související doklad - výdejku k výrobní zakázce, pokud k této výrobní zakázce patří plněná zakázka.

Mzdy

 • Katalog zaměstnanců - do tiskové sestavy MzKz011 - Mzdový list doplněn tisk mzdové položky IZOL - karanténní příspěvek.
 • Karta zaměstnance - Dávky NP: úprava výpočtu karanténního příspěvku ("Izolačka"). Při pokračování nemoci na přelomu období doplněna kontrola na denní hranici karanténního příspěvku 370 Kč/den. V případech, kdy se v různých obdobích použila ve výpočtu jiná hodnota PHV (přelom 1. a 2. Q.) a docházelo k dopočtu karanténního příspěvku, mohlo se stát, že byla vypočítaná vyšší částka, která pak po přepočtu na dny činila více jak 370 Kč/den.

Katalogy a CRM

 • Firmy - Katalog firem - Obchodní podmínky - položka Poznámka rozšířena na 1000 znaků.